GST fahamkah atau sekadar pak turut ?

Fahamkah apa GST atau sekadar pak turut memanjangkan dan menambahkan cerita ?